Đội ngũ xây dựng các tài nguyên số cơ bản phục vụ cho các chiến dịch truyền thông.

Surprised and curious?
You can only do one thing ...

Hanoi Office: 4 Floor, 22 Xuan La St, Tay Ho Distr, HN City
TP.HCM Office:2 Floor, 293 Building, Dien Bien Phu Str, Binh Thanh Distr, HCM City

Hanoi Tel: (+84) 4626 04029
TP.HCM Tel: (+84) 866 820 702
Email: info@maxgroup.com